Duurzaamheidsmeter 2007


Gemeente: Meppel
provincie: Drenthe (30.651 inwoners)
adres: Postbus 501, 7940 AM Meppel
telefoon: 0522-850500
fax: 0522-850580
e-mail: info@meppel.nl
website: http://www.meppel.nl

contactpersoon: Dhr/Mevr L. Weterings
adres: Postbus 501 7940 AM Meppel

Gegevens 2005: Ingeleverd door o.a: BMD Advies Drenthe/Friesland, St.Meppeler Vrouwenraad, Natuurbeschermingswacht Meppel e.o, OSO Meppel, Natuurbeschermingswacht Meppel e.o.
Gegevens 2007 ambtelijk aangeleverd.

indicator gegevens uit score correctiefactor score (%)
Duurzaam inkopen 2007 280 28 %
Klimaat & Water 2005 120 17 %
Sociaal & Mondiaal 2005 120 24 %

Sociaal & Mondiaal - antwoordenlijst gemeente Meppel

nr. vraag antwoord score  
1. De gemeente werkt het begrip 'duurzame ontwikkeling' uit in een breed maatschappelijk proces waar verschillende partijen in deelnemen. nee    
2. Er is voor dit proces van lokale duurzame ontwikkeling een actueel (na 2001 bevestigt) plan van aanpak, onderschreven door gemeenteraad en partners. nee    
3. Er is een apart budget voor het financieren van dit proces. nee    
4. De gemeente heeft een verordening voor het burgerinitiatief binnen 2006 in werking. ja 2  
5. In uw gemeente is een ambtenaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking. nee    
6. Uw gemeente heeft een structureel budget voor internationale samenwerking en/of mondiale bewustwording. ja 2  
7. Dit budget is hoger dan Euro 0,50 per inwoner. nee    
8. Uw gemeente besteedt in ieder geval een gedeelte van dit budget aan voorlichting en bewustwording. nee    
9. Uw gemeente is lid van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). nee    
10. U gemeente is lid van de organisatie 'European Cities and Towns towards Sustainability'. nee    
11. Uw gemeente of door de gemeente gesteunde organisaties onderhouden één of meer relaties met gemeenten in Oost- of Midden-Europa. ja 2  
12. Uw gemeente of door de gemeente gesteunde organisaties onderhouden één of meer relaties met andere gemeenten in de Derde Wereld nee    
13. In de internationale relatie met gemeenten buiten West-Europa speelt gesprek en uitwisseling op het brede werkveld van duurzame ontwikkeling een belangrijke rol. nee    
14. In de internationale relatie met gemeenten buiten West-Europa speelt de klimaatproblematiek een belangrijke rol. nee    
15. De internationale relatie met gemeenten buiten West Europa is gebaseerd op wederkerigheid nee    
16. Uw gemeente steunt gedurende deze collegeperiode een 'jongerenraad' of een ander concreet en structureel initiatief om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke politiek ja 2  
17. De gemeente hanteert voor álle beleidsterreinen een integraal gehandicaptenbeleid.. nee    
18. In de gemeente is een "cliëntenraad" geïnstalleerd. ja 2  
19. Uw gemeente besteedt in deze collegeperiode expliciet aandacht aan de problematiek van uitgeprocedeerde vluchtelingen. nee    
20. De gemeente stelt zich tot doel om iedereen een dak boven het hoofd te geven, ook illegalen. nee    
21. Uw gemeente heeft een goedgekeurd Emancipatiebeleid dat minder dan 4 jaar oud is. nee    
22. Uw gemeente zorgt in het personeelsbeleid nadrukkelijk voor een aanname en opleidings- en begeleidingsbeleid dat leidt tot een personeelssamenstelling die een evenredige afspiegeling van de lokale samenleving is. nee    
23. Uw gemeenteraad bestaat voor minimaal 33% uit vrouwen nee    
24. Minimaal 33% van de leidinggevende functies in uw gemeentelijke organisatie worden door vrouwen uitgevoerd. nee    
25. De gemeente maakt het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke lasten eenvoudiger door a) bijstandsgerechtigden ambtshalve kwijtschelding te verlenen en b) meerjarige kwijtschelding te verlenen (met inkomenstoets). ja 1  
26. Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen een vast bedrag aan bijstand waarbij inkomens en vermogensgrenzen ruimer gesteld worden dan bij de Wet Werk en Bijstand voorgeschreven is. ja 1  
27. De gemeente bewaakt de kwaliteit van het minimabeleid door de volgende drie maatregelen: a) overleg met een klantenraad, b) een minima-effect-rapportage en c) nieuwe technieken zoals bestandskoppeling of een scan. nee    
28. De gemeente vergoedt schoolkosten voor scholieren in het voortgezet onderwijs als het gezin op het sociaal minimum zit. nee    
29. De gemeente heeft een regeling getroffen voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor kwetsbare groepen. nee    
  Totaalscore   12  
  Totaalscore (inclusief eventuele correcties) in procenten  In principe kan een gemeente op vrijwel alle vragen 'ja' antwoorden. Voor elk positief antwoord zijn punten te behalen. De totaalscore (in procenten) geeft aan hoeveel procent positief beantwoord is. Uiteraard moet dit beeld gerelativeerd worden. We kunnen veel vragen niet stellen. Maar het resultaat is een goede indicatie van de prestatie van de gemeente.   24  %
Kies een gemeente
Duurzaamheidsmeter 2007
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: Richard van Leeuwen (COS Noord-Holland)
graphic design: Jan Veuger
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.