2010

Opbouw van de vragenlijst Planet
De vragenlijst bestaat uit drie thema's: 1) Klimaat & energie, 2) Natuur & milieu en 3) Duurzaam waterbeheer

Wat betreft het klimaatbeleid ligt in deze lijst het accent op het scheppen van beleidskaders en middelen om CO2-uitstoot binnen de provincie te verminderen en de beschikbaarheid van schone energie te bevorderen. De vertaalslag van klimaatbeleid naar het bevorderen van klimaatvriendelijk consumeren en produceren is opgenomen in de vragenlijst 'Profit'.
In deze vragenlijst ligt het accent op de ecologische dimensie (Planet) van duurzame ontwikkeling. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid binnen de provincie, is het belangrijk om ook de andere vragenlijsten in te vullen.

Planet: Ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling
Verwante begrippen: ecologisch kapitaal, natuurlijke hulpbronnen, ecosysteemdiensten, natuurbescherming, ecologische of mondiale voetafdruk.

De 'P' van Planet zou ook voor 'Preserve' of 'Perspectief' kunnen staan. Het gaat bij 'Planet' vooral om duurzaamheid in de tijd. Centraal staat hier het behoud, de bescherming en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen. De overheid heeft als belangrijke taak het beheer, bescherming en zonodig versterking van het ecologisch kapitaal (de producten en diensten die de natuur ons schenkt).

Denk mondiaal, handel lokaal
Vooral klimaatproblematiek is de laatste jaren hoog op de politieke agenda's komen te staan. Ook provincies spelen een belangrijke rol om de Nederlandse ambities op het gebied van energiebesparing en het stimuleren van schone energieproductie en energiegebruik waar te maken.

De inrichting en onderhoud van de openbare ruimte is een van de belangrijkste kerntaken van de provincies. Daarbij horen duidelijk verplichtingen ten aanzien van de bescherming van kwetsbare plant- en diersoorten en ecosystemen. Duurzaam waterbeheer, gericht op onder andere aanpassingen aan klimaatverandering, vraagt eveneens om belangrijke investeringen.

Relevante internationale afspraken, die ook Nederland in dit kader heeft ondertekend
- Agenda 21 (1992, 2002)
- Klimaatverdrag UNFCCC, 1992, het Kyoto-protocol, 1997
- Biodiversiteitsverdrag, CBD, 1992
- Verwoestijningverdrag, UNCCD, 1996
- Millenniumdoel 7: afspraken m.b.t. een duurzaam leefmilieu
- Natura 2000
Relevant Nederlands beleidskaders dat hieraan gerelateerd is
- Klimaatakkoord Provincies en Rijk 2009-2011
- Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011
- Water: Kader Richtlijn Water, Waterwet, Nationaal Bestuursakkoord Water(keten)
- Milieu: Wet Milieubeheer, Nationaal Milieubeleidsplan 4
- Wet Ruimtelijke Ordening, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Provinciale Duurzaamheidsmeter 2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.